โครงการวิจัย: ความตระหนักเจตคติ และพฤติกรรมของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 22 ธ.ค. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2555

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา

การนำไปใช้ประโยชน์: การวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาความตระหนักเจตคติ และพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวชุมชนต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562