โครงการวิจัย: กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 15 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ประโยชน์แก่2และด้าน3เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ชุมชนมีส่สนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

การนำไปใช้ประโยชน์: ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซาได้แนวทางในการป้องกันอาชญากรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562