โครงการวิจัย: ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: โรงแรมจรรย์ระภัชรีสอร์ท แอนด์ สปา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ต้องการรับบริการในธุรกิจที่พักแรมที่มีการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.ได้เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเข้าพักธุรกิจที่พักแรมที่มีการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.สามารถนำเป็นส่วนหนึ่งในการจัด1ในรายวิชาการจัดการธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.ผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจที่พักแรมและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและจังหวัดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สู่การท่องเที่ยวการยั่งยืนอย่างแท้จริง

การนำไปใช้ประโยชน์: นำข้อมูลงานวิจัยไปปรับปรุงและขยายพื้นที่ สภาพแวดล้อมและบริหารจัดการโรงแรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562