โครงการวิจัย: ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายอรรถพงษ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน: โรงแรมเดอะแฟร์เน้าส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 27 ก.พ. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย สร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

การนำไปใช้ประโยชน์: ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการกระตุ้น และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562