โครงการวิจัย: ความต้องการและแนวทางการดำเนิน3สวัสดิการผู้สูงอายุ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเพ็ญนภา สวนทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 30 มี.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2.เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนิน3สวัสดิการผู้สูงอายุที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.การจัดบริหาร2ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และตัวชี้วัด อปท. (Core Team) 2.การกำหนด3การบริหาร และการตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนในกลกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562