โครงการวิจัย: ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอุไรวรรณ สถิน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

หน่วยงาน: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 19 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อหาค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2ใช้ประโยชน์ในเชิง3ใช้ประโยชน์ในเชิง4ใช้ประโยชน์5 ใช้ประโยชน์ในด้าน1 คือเพื่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562