โครงการวิจัย: ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงแรมในภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ร.ต.วันเฉลิม พลดี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารของการท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ในด้าน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562