โครงการวิจัย: ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีตอการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย

ชื่อผู้เขียน: นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: Samui Airport

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 22 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: ด้านบุคลากร แลสิ่งอำนายความสะดวกในการบริการ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับการบริการภายในทางอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคคลกร สถานที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ท่าอากาสยาน จนสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารได้ในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562