โครงการวิจัย: ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชุมชนบ้านควนยูง

ชื่อผู้เขียน: นางวรรณา กุมารจันทร์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 5 มี.ค. 2556

แหน่งทุน: ทุนตัวเอง

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -   เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักในการช่วยเหลือตัวเอง เพื่อบูรณา1

การนำไปใช้ประโยชน์: เผยแพร่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ ผลการดำเนินงานผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 38 ราย มีพฤติกรรมดูแลตนเองดีขึ้นในระดับดี อสม. มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในระดับดี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562