โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายที่เลี่ยงป้องกันการควบคุมการทำการปกครองในระบบประชาธิปไตย

ชื่อผู้เขียน: ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: คณะนิติศาสตร์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวคิดการกระทำทางการปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครองในระบบบริการ2 เพื่อปฏิรูปใน1และการเขียนเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอนและตำราในการบูรณาการการวิจัยสู่1ในรายวิชากฏฟมายปกครอง

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562