โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยกับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย

ชื่อผู้เขียน: ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: เทศบาลเกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 26 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: แนวทางการเพิ่มระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

การนำไปใช้ประโยชน์: การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวภาษาไทย จีน รัสเซีย และอังกฤษ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562