โครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นๆในการแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์

ชื่อผู้เขียน: ดร.สิญาธร ขุนอ่อน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: Peace Resort

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 2 พ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่พักแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

การนำไปใช้ประโยชน์: โรงแรมนำไปปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าพัก และดึงดูดโน้มน้าวทางการตลาด ในอนาคตทางด้าน OTA ว่าควรจะมีการเตรียมการบริการ อย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ และบอกต่อให้กลับมาใช้บริการได้ในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562