โครงการวิจัย: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ นางสาวเปรมกมล ปิยะทัต

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 15 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ศึกษากลยุทธ์ที่ทำให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: - เชิง4 งานวิจัยนี้เป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ ได้นำรูปแบบ วิธีการ แนวคิด รวมทั้งกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจตนเอง อีกทั้งไปปรับประยุกต์ให้กิจการของตนเองประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562