โครงการวิจัย: ความสุขในการทำงานของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายบุญฤกษ์ บุญคง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 พ.ย. 2559

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของคนวัยทำงาน

การนำไปใช้ประโยชน์: การสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช้ตัวเงิน ทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการทำงาน ผลปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุตัวชี้วัด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562