โครงการวิจัย: ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ และ ไซนียะ สะมาลา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 7 มี.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อการเผยแพร่ผลงานที่ได้ผ่านสื่อในรูปต่างๆ เช่นการนำเสนอผลงานในงานวิชาการต่างๆ

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ ในวารสารพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์ไทย และใช้ประโยชน์ในด้าน1 ซึ่งได้ผลและวิธีการวิจัยที่ได้จากการศึกาไปปรับสอนในรายวิชานิเวศวิทยาพืช

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562