โครงการวิจัย: ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณอ่าวบ้านดอน ประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชลินดา อริยเดช

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: บริษัท แพเซ่งสุราษฎร์ธานี จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 ก.ย. 2556

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การบำบัดน้ำเสียในบ่อเพาะเลี้ยง การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเพาะเลี้ยง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562