โครงการวิจัย: คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 14 ส.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2.เพื่อศึกษาระดับความพึ่งพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3.เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ทราบคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและนำไปวางแผนเพิ่มคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้น 2.ทราบถึงระดับความพึ่งพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนด3ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ให้ต้องกับความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดโอกาส หรือยากจน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562