โครงการวิจัย: คุณลักษณะขงผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรทปาร์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Characteristics of SMEs Entrepreneurs Influen on Administrative Success: A Case study of oil Palm Industry in Suattani Provinee)

ชื่อผู้เขียน: นางสาวพัชรินทร์ เพชรช่วย นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร นางสาวรัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 20 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จดารบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาตัวทำนยและอำนาจการทำนายของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ทราบขัอมูลสำหรับผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเอง หรือยกระดับความสำเร็จของผู้ประกอบการและหน่วยานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำแก้ผู้ประกอบการได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนากรดำเนินงานของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562