โครงการวิจัย: ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด้วยวิธีทางไลอิโซอิเล็กทริก

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุงและ นายภานุ ไทยนิรมิตร

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 16 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยางด้วยวิธีทางไลอิโซอิเล็กทริก

การนำไปใช้ประโยชน์: โดยนำใช้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษากลุ่มหนึ่งในฐานะผู้ช่วยวิจัยในการร่วมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ในงานวิจัยชิ้นนี้และนักศึกษาเป็นผู้ร่วมขอรับอนุวิทธิบัตรจากผลงานวิจัยนี้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562