โครงการวิจัย: ชุดวิถีบนอ่านบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผู้เขียน: นายเดชวินิตย์ ศรีพิณ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาจิตรกรรม

หน่วยงาน: สาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 10 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอน 2.เพื่อถ่ายทอดความงานของเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนในอ่าวบ้านดอนผ่านผลงานจิตรกรรม

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ใช้ประโยชน์เชิงสุนทรียะแก่นักศึกษาและผู้คนทั่วไปเพื่อยกรับคุณภาพจิตใจ เสริมสร้างจิตนาการในการมองสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันให้สวยงามขึ้น 2.กระบวน1ต่อความเข้าใจในรายวิชาจิตรรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562