โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนินธนา เอี่ยมสะอาดนางสาวสินีนาท โชคดำเกิง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาองค์กรชุมชน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 23 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาการจัดการการเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1) ใช้ประโยชน์ในเชิง2 โดยหาแนวทางร่วมกับคนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น2) ใช้ประโยชน์ในเชิง3โดยหน่วยงานนำข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการกำหนด3เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุงการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังพื้นที่อ่าวบ้านดอนต่อไป 3) ใช้ประโยชน์ในเชิง4ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชังต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562