โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของชาวประมงปูม้าในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนรินทร์ เนียมนุชนายรัฐธรรม ภูริสัมพันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาองค์กรชุมชน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 23 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงปูม้าในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของชาวประมงปูม้าในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2ได้นำข้อมูลผลการวิจัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวประมงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้กับชาวประมงด้วย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562