โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสารถี ชนะทัพ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน: สำนักงานทัศนีย์การบัญชี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 28 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาต้นทุนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 2.เพื่อศึกษาผลตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ผลการวิจัยได้นำไปประกอบ1ในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการการบัญชีต้นทุน 2. ผลการวิจัยได้นำไปประกอบการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจของสำนักงานบัญชี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562