โครงการวิจัย: การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ

ชื่อผู้เขียน: ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ นายสมปอง เตชะโต

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติเขาสก

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 29 ม.ค. 2559

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2558

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ได้รับการถ่ายทอดวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆ และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป ได้รับต้นกล้าฟักข้าวที่ให้ผลผลิตที่ดี เพื่อปลูกเป็นการค้าต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าวให้ได้จำนวนมากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมฟักข้าวในหลอดทดลอง และพรอมขยายพันธุ์ได้ทุกระยะเวลาเพื่อการปลูกพืชท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562