โครงการวิจัย: ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกุ้งขาวของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายเตชธรรม สังข์คร นางสาวดาริน รุ่งกลิ่น

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาองค์กรชุมชน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 23 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งขาวของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนของเกษตรกรรวมถึงเป็นแนวทางในการปรับตัวของเกษตรกรในการเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2เพื่อให้ผู้เลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการลงทุนหรือขยายกิจการที่เหมาะสม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562