โครงการวิจัย: ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 2 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ทำให้เกิดความตระหนักเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล และรัฐควรมีแนวทางหรือมาตรการในการช่วยเหลือการดำรงชีพของผู้ป่วยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและเพิ่มคุณภาพในการดำรงชีพของผู้ป่วย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562