โครงการวิจัย: ต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด

ชื่อผู้เขียน: ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 31 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงพลังงานของต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารีชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของต้นแบบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแบบเฟืองแพลนเนตตารีชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถขยายผลเป็นระบบพลังงานลมต้นแบบนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชน ของจังหวัดภาคใต้ของประเทศ และให้กับหน่วยงงานองค์การประครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562