โครงการวิจัย: ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 5 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนหาสูตรสำหรับประมาณค่าต่างๆ ตามแบบจำลอง และนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางระบาดวิทยาต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562