โครงการวิจัย: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคปอดบวมในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการรณรงค์โดยใช้สื่อ

ชื่อผู้เขียน: ดร.ปิยดา วงศ์วิวัฒน์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: สาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 มิ.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นสารสนเทศสำคัญสำหรับผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขในการตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคปอดบวมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์: ความก้าวหน้าทางศาสตร์ทางตัวแบบคณิตศาสตร์ และการออกมาตรฐานการควบคุมและป้องกันโรคปอดบวม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562