โครงการวิจัย: ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านกับกระบวรการขัดเกลาเยาวชนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ดร.ทวัช บุญแสง

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

หน่วยงาน: รร. เทศบาลเมืองท่าข้าม 2

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 4 ก.พ. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อรวบรวมตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของภาคใต้ 2.เพื่อวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏในตำนาน หรือนิทานพื้นบ้านของภาคใต้ 3.เพื่อนำตำนานหรือนิทานพื้นบ้านภาคใต้มาพัฒนาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว

การนำไปใช้ประโยชน์: ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้เกี่ยวกับตำนานหรือนิทนพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ตำนานหรือนิทานพื้นบ้านภาคใต้ปรากฏคุณธรรม จริยธรรม ที่นำมาใช้ขัดเกลาเยาวชนในสมัยก่อน ปัจจุบันขาดความสนใจ การทำนำตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของภาคใต้มาพัฒนาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) ผู้วิจัยได้นำเอาตำนานพยาท่าข้ามที่พัฒนาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) ไปใช้ประกอบ1ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเพิ่มเติมวิชาท้องถิ่นแก รร.เทศบาล 4 เมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถให้นักเรียนสนใจในตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของตนเอง ทำให้เกิดภาคภูมใจและรักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562