โครงการวิจัย: ทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.วาสนา จาตุรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 15 ก.พ. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิหลังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

การนำไปใช้ประโยชน์: นำเอาผลการวิจัยที่ได้ทราบถึงทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาด้าน1นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเมืองการปกครองของประเทศ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562