โครงการวิจัย: ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 ก.พ. 2556

แหน่งทุน: สกอ. 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: - ศึกษาบริบทและความเป็นมาของคนไทยพลัดถิ่น- ศึกษาปัญหาความมั่นคงและกำลังอำนาจในส่วนสิทธิมนุษยชน- ค้นหาทิศทางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการเป็นคนพลัดถิ่น

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของสภาพบริบทและความเป็นมาในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปวางแผนของหน่วยราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่นได้อย่างถูกต้องโดยนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน2. ได้แนวทางหรือทิศทางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่นของหน่วยราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562