โครงการวิจัย: ที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาและกลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุชาดา ศรีใหม่

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิชาการ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ข้อมูลที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาต่อ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับนักศึกษาและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมในการจัด1ของมหาลัยได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562