โครงการวิจัย: การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันเซลล์เดียว

ชื่อผู้เขียน: ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: เครือข่ายบิสคลับจังหวัดภูเก็ต

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 3 พ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อคัดเลือกและศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้สายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตเป็นแหล่งพลังงานทดแทนและทราบสภาวะในการเจริญเติบโตรวมทั้งองค์ประกอบของน้ำมันที่ผลิตได้ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตในระดับอุตสากรรมต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562