โครงการวิจัย: แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาววิชชุตา ให้เจริญ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 7 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2550

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุยกำหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะสมุยศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะสมุย

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางและประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนด3การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปในแนวทางเกิดสมดุลในแง่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และสามารถคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่เป็นเสน่ห์ของเกาะสมุยได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562