โครงการวิจัย: แนวทางการพัฒนาจริธรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: บริษัท จำกัด เจษฎาภัณฑ์มอเตอร์ เกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 30 พ.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: ได้ทราบปัญหา และนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจต่อไป เมื่อได้ทราบสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาในการดำเนินธุรกิจจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจบริการโรงแรมรวมถึงกิจการที่อยู่อาศัย และธุรกิจรถจักรยานยนต์ ในด้านการลงทุนความต้องการตลาด การพัฒนาพนักงาน รวมถึงให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562