โครงการวิจัย: แนวทางการลดต้นทุนโดยใช้บัญชีต้นทุนกิจกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

ชื่อผู้เขียน: ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน: บจก.พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 29 ก.ค. 2557

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2553

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: - ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ในการนำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้- ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ในการนำเสนอแนวทางในการกำหนดราคาของน้ำมันปาล์มแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์เชิง2 ได้แก่ ธุรกิจปาล์มน้ำมัน นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562