โครงการวิจัย: แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโครงการจุฬาภรณ์ 8 ณ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอุไร บุตรทองดี

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: เจ้าของพื้นที่

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 19 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของโครงการจุฬาภรณ์ 8 เพื่อประเมินศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ณ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางในการวาง3และวางแผนการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ยังพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรดอยสถิต อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562