โครงการวิจัย: แนวทางสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ. ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

หน่วยงาน: บริษัท บรรจงทรัพย์สุราษฎร์ธานี จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 19 เม.ย. 2556

แหน่งทุน: สกอ. 2555

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นในภาพรวมของประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์: เชิง3ได้แก่การนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆโดยองค์กร หรือหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562