โครงการวิจัย: บทบาทของท้องถิ่นกับกระบวนการ32 กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเพ็ญนภา สวนทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการ32ของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อวิเคราะห์บทบาทของท้องถิ่นในกระบวนการ32ของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการ32ของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ใช้ในการทบทวน32ของเทศบาลตำบลขุนทะเล 2. เป็นประโยชน์ในการพัฒนา32ของเทศบาล 3.ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ในการจัด32ของเทศบาล

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562