โครงการวิจัย: บทบาทของมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรับใช้สังคม

ชื่อผู้เขียน: รศ.ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 8 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานบริหารการับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานรับใช้สังคมแก่ท่านอธิการบดี 15 ประเด็น เช่น การสร้าง Biog university engagement 2.ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 3.นำไปยกตัวอย่างในการบรรยายวิธีการเขียนงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และขอผลงานวิชาการรับใช้ชุมชนตามประกาศ กพผ. (ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556)

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562