โครงการวิจัย: บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายธวัช บุญนวล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หน่วยงาน: ผู้สื่อขาวประจำศูนย์ภาคใต้ตอนบน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 7 ม.ค. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -    ใช้ในการทำงานจริงตามข้อเสนอแนะและผลของการวิจัยใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำข่าวหรือในการลงพื้นที่หาข่าว

การนำไปใช้ประโยชน์: -   สามารถเอาผลจากการวิจัยไปปรับใช้จริงในเขตพื้นที่ที่งานวิจัยกำหนดทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้สามารถนำงานวิจัยไปปรับใช้กับสื่อมวลชนประเภทอื่นได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562