โครงการวิจัย: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินชีวิต แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวพสุวดี พลพิชัย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 ธ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแทนประชาชน ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศึกษาเทศบาลในเขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศึกษาเทศบาลในเขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์

การนำไปใช้ประโยชน์: หน่วยงานได้นำผลการวิจัยไปกำหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประสานงานกับส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และรับผิดชอบงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง เพื่อให้ความรู้ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้พัฒนาศูนย์สาธิต หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน เพื่อให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๋ของคนในชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562