โครงการวิจัย: การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ที่มีสมบัติยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเกาต์

ชื่อผู้เขียน: ดร.เบญจมาศ หนูแป้น

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 7 พ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเอนไซน์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์ พร้อมทั้งการใช้พืชสมุนไพรในการยับยั้งการทำงานของเอนไซน์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสกัดสารสำคัญจากพืช การนำสารสกัดไปทดสอบสมบัติทางชีวภาพต่างๆ เช่น การศึกษาสารพฤกษเคมี และการทดสอบการยับยั้งเอนไซน์แซนทีนออกซิเดส นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษางานวิจัยอื่นๆ จากวารสารต่างประเทศและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทดลองเพื่อทำโครงงานวิจัยต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562