โครงการวิจัย: บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน: บริษัท ไทคุนเฮง จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 24 ก.พ. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อการศึกษาระดับบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตามลักษณะทั่วไปขององค์การ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนังานของวิสาหกิจขนาดกลางในจัวหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการสามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และให้เป็นแนงทางในการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562