โครงการวิจัย: แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยสมการเชิงโครงการ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเอพร โมฬี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

หน่วยงาน: สำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวเมืองดังกล่าวในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนบริหารจัดการงานด้านผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการงานด้านผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562