โครงการวิจัย: แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 16 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: นำงานวิจัยไปใช้ในการบูรณาการ1กับการวิจัยในรายวิชาตัวแบบคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562