โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 24 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของอัตราการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนไวรัสที่มีต่อแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก 2. เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และผู่ที่เกี่ยวข้อง 2. มีการนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562