โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส ที่มีผลมาจากโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้สื่อ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 4 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค 2. เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรค

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันครอบคุมโรค

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562