โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื่อเอซไอวีที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเกตุกนก หนูดี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 ม.ค. 2513

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื่อเอซไอวีที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 2.เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื่อเอซไอวีที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการวิจัยเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื่อเอซไอวีที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การรักษาพยาบาล ในการรองรับผู้ป่วยรายใหม่ที่คาดว่าจะติดเชื่อ รวมทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562